Verbeteren waterkwaliteit De Gijster

Naast de bouw van een nieuw innamepompstation bereidt Evides Waterbedrijf een tweede project voor. Het gaat om het verder verbeteren van de de waterkwaliteit in spaarbekken De Gijster. De ondiepe delen in het bekken gaat Evides verwijderen. De diepe putten vullen zij op. Dit zorgt voor een betere doorstroming van de bekkenwaterkwaliteit.

Natuurlijke voorzuivering

In het bekken is rivierwater opgeslagen uit de Maas, dat we gebruiken als bron voor het maken van drinkwater. Met deze voorraad aan zoet water is het mogelijk om droge periodes te overbruggen en bij een lage kwaliteit Maaswater de inname te stoppen. Daarnaast vindt tijdens het verblijf natuurlijke voorzuivering plaats.

Belang van goede doorstroming

Om ook in de toekomst op duurzame wijze betrouwbaar drink- en industriewater te kunnen leveren, is het nodig de ondiepe gedeelten aan de rand van het bekken te verwijderen en de diepe delen te vullen. Nu heeft het bekkenwater in de zomer te maken met blauwalgen en bevinden zich veel Quaggamosselen op de ondiepe randen. Deze mogen niet droog komen te liggen. Door de oevers steiler te maken, is dit te voorkomen. Het is van belang om op korte termijn actie te ondernemen, zodat Evides het voorraadbekken optimaal kan inzetten als zij langere tijd geen rivierwater kan innemen.  

Werkzaamheden

Het plan is om de ondiepe randzone ontgraven en dit materiaal vervolgens op diepte in het bekken aanbrengen. Dit lost de groei van blauwalg en toename van mosselen op. En het is relatief snel te realiseren. De werken voeren wij uit na uitgebreid (natuur)onderzoek en gesprekken met betrokken instanties, zoals Staatsbosbsheer en gemeenten. Bij de uitvoering werkt Evides in fases, waardoor de impact beperkt blijft. Zo hebben vissen en vogels genoeg ruimte en tijd om naar een andere plek van het bekken te gaan. 

Planning

De werkzaamheden moeten nog starten. Zodra meer bekend is, brengen wij u op de hoogte.

 

 

 

brabantwater evides wbb