Wat is een milieueffectrapport?

In een milieueffectrapport (MER) wordt de huidige situatie van het onderzoeksgebied nauwkeurig omschreven en worden de mogelijke effecten op de omgeving grondig onderzocht. Dit rapport is van belang bij de aan te vragen vergunningen en toestemmingen voor de uitvoering van de werkzaamheden. Belangrijke aspecten die belicht zullen worden in het milieueffectrapport zijn onder meer archeologie, bodem, natuur, geluid, luchtkwaliteit, waterhuishouding, hydrologie, en recreatie.

Procedure

De m.e.r.-procedure is opgestart met het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze notitie heeft als doel het begin van het proces duidelijk te omschrijven. Het milieueffectrapport spitst zich hier op toe. Met een goed rapport wordt duidelijk waar kansen liggen om overlast te beperken tijdens de werkzaamheden en waar mogelijk de natuur meer ruimte te geven. De doorlooptijd van bovenstaande stappen varieert, waardoor het nog niet bekend is wanneer het milieueffectrapport afgerond wordt. 

Samenspel van verschillende partijen

Voor het toetsen van m.e.r.-procedures bestaat er in Nederland een apart orgaan: de Commissie voor de milieueffectrapportage (Cie m.e.r.). Deze commissie is ook betrokken in de procedure en geeft advies op zowel de NRD als het latere milieueffectrapport. Ook de Provincie Noord-Brabant is betrokken. Als de NRD definitief is, komt deze zes weken ter inzage te liggen. Vervolgens zal de Commissie m.e.r. binnen drie weken na afloop van de inzageperiode een conceptadvies geven op de NRD. Deze aanbevelingen worden meegenomen bij de uitwerking van het milieueffectrapport.

Samenwerking met gespecialiseerd bureaus

Evides Waterbedrijf heeft het ingenieurs- en adviesbureau KYBYS ingehuurd om ondersteuning te bieden bij de m.e.r.-procedure.

In het gebied lopen onderzoekers van Bureau Waardenburg. Dit is een onderzoeks-, advies- en ontwerpbureau en werkt op het gebied van ecologie, milieu en landschap.

 

 

brabantwater evides wbb