Natuuronderzoek in de praktijk

Het Nationale Park de Biesbosch is een Natura 2000-gebied en wordt beschermd met de natuurbeschermingswetgeving (Flora- en Faunawet en Natuurbeschermingswet). Evides Waterbedrijf - het waterbedrijf dat de werkzaamheden leidt - heeft een gespecialiseerd onderzoeksbureau (Bureau Waardenburg) ingeschakeld om grondig vooronderzoek uit te voeren ten oosten van spaarbekken De Gijster: het gebied waar het nieuwe innamestation en de toevoerleidingen zijn voorzien. Hierdoor kan Evides eventuele tijdelijke overlast beperken en compenseren. Waar mogelijk geven we de dieren en planten meer ruimte geven in de nieuwe situatie en verhogen we zo de natuurwaarden.  

Veldonderzoek

In het werkgebied zijn in alle seizoenen onafhankelijke onderzoekers ingezet. Deze biologen richten zich op plant- en diersoorten die hier voorkomen en wettelijk beschermd zijn. Zo brengen zij in kaart of de werkzaamheden effect hebben op de soorten en zo ja hoe dit effect beperkt of gecompenseerd kan worden. 

In het specifieke gebied onderzoeken zij of de volgende dieren voorkomen:

Daarnaast maken de onderzoekers gebruik van bestaande habitatkaarten en de maandelijkse tellingen door Staatsbosbeheer op het voorkomen van bepaalde vogelsoorten.

Wat wordt vervolgens met de gegevens gedaan?

De onderzoekers verzamelen alle gegevens om inzicht te krijgen welke planten en dieren in het gebied aanwezig zijn en hoe ze het gebied gebruiken. Vervolgens onderzoeken ze of er effecten zijn voor de beschermde dieren en planten, tijdens werkzaamheden en door de aanwezigheid van het nieuwe innamestation. Als er negatieve effecten zijn, leggen de onderzoekers maatregelen voor om de negatieve effecten te voorkomen of deze sterk te verminderen.

Klik op de afbeeldingen voor het fotoalbum.

brabantwater evides wbb