Natuurwaarden 

Het nieuwe innamepompstation krijgt ondergrondse leidingen als toevoer. We voeren de werkzaamheden uit na uitgebreid natuuronderzoek en in afstemming met overheden en natuurbeheerders. Zo kunnen we overlast zoveel mogelijk beperken, werken met oog voor de omgeving en past het innamepompstation in het landschap. We nemen verschillende maatregelen om de natuurwaarden in het omliggende gebied te ontzien en waar mogelijk te verhogen. Na de aanleg krijgt het gehele gebied weer de oorspronkelijke natuurfunctie.

Natuur– en milieuonderzoeken

De bouw van het innamestation en de aanleg van toevoerleidingen hebben effect op de aanwezige natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Om de milieugevolgen van de werkzaamheden in beeld te brengen, doorloopt Evides Waterbedrijf - dat de werkzaamheden leidt - een m.e.r.-procedure en wordt de milieueffectrapportage opgesteld. In het gebied zijn onderzoekers met veel kennis en ervaring actief.


 

brabantwater evides wbb