10 december 2018
19 november 2018
22 oktober 2018
22 juni 2018
21 juni 2018
26 april 2018
15 februari 2018
25 januari 2018
22 december 2017
11 oktober 2017
29 mei 2017
14 februari 2017
26 januari 2017
25 oktober 2016
19 november 2015
15 oktober 2014
02 mei 2014
01 mei 2014

Notitie Reikwijdte en Detailniveau waterkwaliteitsverbetering De Gijster ter inzage

Naast de bouw van een nieuw innamepompstation bereidt Evides Waterbedrijf zich voor op een tweede project: werkzaamheden om de waterkwaliteit in spaarbekken De Gijster verder te verbeteren. Dit bekken is onderdeel van het spaarbekkensysteem in de Biesbosch. De ondiepe delen in het bekken gaat Evides verwijderen. De diepe putten vullen zij op. Dit zorgt voor een betere doorstroming van het bekkenwater.

Natuurlijke voorzuivering

In het bekken is rivierwater opgeslagen uit de Maas, dat we gebruiken als bron voor het maken van drinkwater. Met deze voorraad aan zoet water is het mogelijk om droge periodes te overbruggen en bij een lage kwaliteit Maaswater de inname te stoppen. Daarnaast vindt tijdens het verblijf natuurlijke voorzuivering plaats.

Belang van goede doorstroming

Om ook in de toekomst op duurzame wijze betrouwbaar drink- en industriewater te kunnen leveren, is het nodig de ondiepe gedeelten aan de rand van het bekken te verwijderen en de diepe delen te vullen. Nu heeft het bekkenwater in de zomer te maken met blauwalgen en bevinden zich veel Quaggamosselen op de ondiepe randen. Deze mogen niet droog komen te liggen. Door de oevers steiler te maken, is dit te voorkomen. Het is van belang om op korte termijn actie te ondernemen, zodat Evides het voorraadbekken optimaal kan inzetten als zij langere tijd geen rivierwater kan innemen.  

Oplossingen

Sinds 2011 is gewerkt aan alternatievenstudies: welke mogelijkheden zijn er om de ideale diepte van het bekken te realiseren? Eerder is onderzocht of het afgraven van het bekken en afvoeren van het vrijkomende zand een goede optie was. Voor dit zand is alleen geen afzetmarkt en het transporteren duurt lang en heeft impact op de omgeving.

Daarom is een nieuw plan opgesteld, waarbij we de ondiepe randzone ontgraven en dit materiaal vervolgens op diepte in het bekken aanbrengen. Dit lost de groei van blauwalg en toename van mosselen op. En het is relatief snel te realiseren. Bij de uitvoering werkt Evides in fases, waardoor de impact beperkt blijft.  Zo hebben vissen en vogels genoeg ruimte en tijd om naar een andere plek van het bekken te gaan. Het bekken is ruim acht kilometer in omtrek.


Principe ontgraven randzone De Gijster en storten op de bodem in de diepe delen van het bekken

Onderzoek door experts

Het indienen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau is de eerste fase van de milieueffectrapport-procedure. Uit eerder onderzoek is gebleken dat ontgraving een effectieve en efficiënte aanpak is voor de bestrijding van de blauwalgen. In het milieueffectrapport komen daarom geen alternatieve oplossingen, maar worden de verschillende varianten voor uitvoering onderzocht. Te denken is daarbij aan het effect van winning, verwerking, opslag en afvoer van het te ontgraven materiaal op het milieu.

Een aantal (natuur)studies is al uitgevoerd. De notitie geeft de nieuwe reikwijdte van het project aan en belicht daarnaast het detailniveau voor de aanvullende onderzoeken van de verschillende milieu- en natuuraspecten. Daarbij is Evides in gesprek met betrokken instanties en organisaties om zaken af te stemmen. Dankzij deze aanpak, kan Evides de werkzaamheden op een goede manier uitvoeren en impact op de omgeving zoveel mogelijk voorkomen.

Inzage in Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Van 15 februari tot 15 maart 2017 is de notitie voor iedereen in te zien. Dit kan digitaal via www.brabant.nl.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u uw mening kenbaar maken over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau door het indienen van een zienswijze. Uw schriftelijke zienswijze kunt u digitaal versturen via de website van de Provincie. De Provincie Noord-Brabant is het bevoegd gezag voor de milieueffectrapport-procedure.

Milieueffectrapportage

Momenteel stelt Evides het milieueffectrapport op. In april 2017 verwachten wij het rapport af te hebben. Daarna volgen verschillende vergunningsaanvragen. De commissie voor de milieueffectrapportage toetst het milieueffectrapport.
 
Vanzelfsprekend houden wij u hier op de hoogte van de ontwikkelingen.


OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Laat uw e-mailadres hier achter en u ontvangt automatisch bericht als er een nieuwsbericht is geplaatst. 
brabantwater evides wbb