Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage

Evides Waterbedrijf bereidt zich voor op de aanleg van het nieuwe innamepompstation bij het spaarbekkensysteem in Nationaal Park de Biesbosch. Na de eerste omgevingsonderzoeken en afstemming met belanghebbenden, is de volgende stap gezet. 
 
Het nieuwe innamepompstation bij de Maas is nodig om ook in de toekomst op duurzame wijze betrouwbaar drink- en industriewater te kunnen leveren. De nieuwbouw is daarmee van groot belang voor miljoenen inwoners van Nederland. De werken vinden plaats in de Brabantse Biesbosch. Nog meer dan anders, vraagt dit bijzondere gebied om een zeer zorgvuldige voorbereiding. Hierbij bepalen we verschillende maatregelen om de natuur in het omliggende gebied te ontzien tijdens de werkzaamheden en de natuurwaarden waar mogelijk zelfs te verhogen na afloop.
 
Onderzoek door experts
Uitgebreid natuuronderzoek door ervaren ecologen heeft al plaatsgevonden. In nauwe afstemming met verschillende partijen, zoals Rijkswaterstaat, gemeenten, provincie en Staatsbosbeheer, geven we de plannen verder vorm.
Belangrijk daarbij is de milieueffectrapport-procedure. Het indienen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau is hiervoor de eerste fase. Allereerst is bekeken welke locaties de beste opties zijn voor het nieuw te bouwen innamepompstation. Deze plekken zijn onderzocht op aspecten zoals archeologie, bodem, natuur, geluid, luchtkwaliteit, waterhuishouding, hydrologie en recreatie. In de notitie omschrijven wij per onderzochte locatie de mogelijke effecten van de bouw op de omgeving. Daarnaast staat aangegeven voor welke aspecten nader onderzoek nodig is in de volgende stap: het opstellen van het milieueffectrapport.
 
Inzage in Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Voor van 21 oktober tot met 6 december 2016 is de notitie voor iedereen in te zien. Dit kan tijdens  openingstijden op de gemeentehuizen van Werkendam en Drimmelen of digitaal via www.drimmelen.nlwww.werkendam.nl of via www.spaarbekkens.nl.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u uw mening kenbaar maken over de Notitie Reikwijdte en detailniveau door het indienen van een zienswijze. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan burgemeester en wethouders van Werkendam, Postbus 16, 4250 DA Werkendam. Deze gemeente is het bevoegd gezag voor de milieueffectrapport-procedure.
 
Advies
Voor deze procedure is er een special adviesorgaan: Commissie voor de milieueffectrapportage. Zij bekijkt de notitie en ingediende zienswijzen nauwgezet en brengt naar verwachting begin december haar advies uit. Vanaf dat moment kan Evides verder met het opstellen van het milieueffectrapport en kan ze de overige voorbereidingen in gang zetten. Medio 2017 verwachten wij het rapport af te hebben. Daarna volgen verschillende vergunningsaanvragen.
 
Vanzelfsprekend houden wij u hier op de hoogte van de ontwikkelingen.

U kunt via deze link een pdf bestand downloaden.

brabantwater evides wbb