Werkzaamheden

Vanaf medio november 2018

Voorbereiding bouw van het innamepompstation Bergsche Maas

De vegetatie is in deze gebieden verwijderd en door onze ecologen is het werkterrein broedvrij gehouden. Eind 2018 is gestart met het ontgraven van de oever en het ophogen van het bouwterrein voor het toekomstige innamepompstation. Dit vindt plaats aan de Bergsche Maas in de Fortunapolder.

Uitvoering waterinnamepompstation Bergsche Maas gestart

Aannemer van der Ven is gestart met het aanleggen van een tijdelijke asfaltbouwweg voor het personenverkeer naar de Fortunapolder. De zware materialen worden daar waar technisch- en veiligheidshalve mogelijk over water aangevoerd. Hierna is het schroeven van de heipalen gestart. Inmiddels is de realisatie van de bouwkuip voor het innamepompstation in volle gang. De damwanden zijn geplaatst en de kuip wordt ontgraven. Vervolgens wordt er meer dan een meter dik onderwaterbeton gestort om de bouwkuip af te sluiten.

Na de zomervakantie van 2019 zal de opbouw vanonderuit de zuigkamers (-6 meter NAP) van de pompen beginnen. Volgens planning is de pompenkelder in het voorjaar van 2020 gereed om aan te sluiten op de leidingen. Hierna volgt de verdere opbouw van het innamepompstation en de werkruimtes die zichtbaar zijn boven de grond. Eind 2020 moeten alle werken zover gereed zijn dat er gestart kan worden met het testen. Vanaf 2021 kan WBB het nieuwe innamepompstation volledig inzetten voor een optimale selectieve inname van Maaswater.

Zodra er meer details bekend zijn over de volgende fase leest u dat hier bij ‘Werkzaamheden’.

Uitdiepen spaarbekken De Gijster

Natuurlijke voorzuivering

In het bekken is rivierwater opgeslagen uit de Maas, dat we gebruiken als bron voor het maken van drinkwater. Met deze voorraad aan zoet water is het mogelijk om droge periodes te overbruggen en bij een lage kwaliteit Maaswater de inname te stoppen. Daarnaast vindt tijdens het verblijf natuurlijke voorzuivering plaats.

Belang van goede doorstroming

Om ook in de toekomst op duurzame wijze betrouwbaar drink- en industriewater te kunnen leveren, is het nodig de ondiepe gedeelten aan de rand van het bekken te verwijderen en de diepe delen te vullen. Nu heeft het bekkenwater in de zomer te maken met blauwalgen en bevinden zich veel Quaggamosselen op de ondiepe randen. Deze mogen niet droog komen te liggen. Door de oevers steiler te maken, is dit te voorkomen. Het is van belang om op korte termijn actie te ondernemen, zodat Evides het voorraadbekken optimaal kan inzetten als zij langere tijd geen rivierwater kan innemen.

Werkzaamheden in fases

De ondiepe randzone wordt ontgraven en dit materiaal wordt vervolgens naar de diepe delen in het midden van het bekken verplaatst. Dit lost de groei van blauwalg en toename van mosselen op. En het is relatief snel te realiseren. De werkzaamheden worden uitgevoerd, nadat uitgebreid (natuur)onderzoek en gesprekken met betrokken instanties, zoals Staatsbosbsheer en gemeenten hebben plaatsgevonden. Bij de uitvoering wordt gewerkt in fases, waardoor de impact beperkt blijft. Zo hebben vissen en vogels genoeg ruimte en tijd om naar een andere plek van het bekken te gaan.

Planning

De werkzaamheden zijn in april 2018 gestart. Zij duren tot begin 2020.

 

Bouw waterinnamepompstation Bergsche Maas

Via het waterinnamepompstation wordt Maaswater het bekken De Gijster ingepompt. Op dit moment werkt het spaarbekkensysteem via een noodinnamepompstation aan de westzijde van het bekken, dat een beperkte pompcapaciteit heeft. Bij een lage afvoer van de Maas en lage kwaliteit van het rivierwater, worden deze pompen stopgezet. Na deze innamestop duurt het nu erg lang voor het bekken weer bijgevuld is. Om goed voorbereid te zijn op de verwachte veranderingen, zoals aangegeven in het Deltaprogramma Zoetwater, werkt Evides Waterbedrijf vanaf 2014 - eerst met voorbereidende (natuur)onderzoeken, afstemming met betrokken partijen en doorlopen formele procedures - aan een nieuw en groter waterinnamepompstation.

Toevoer via ondergrondse leidingen

Het rivierwater gaat straks via ondergrondse leidingen van het nieuwe waterinnamepompstation naar het spaarbekken De Gijster. Dit is te realiseren door tijdelijk de grond open te graven en daar leidingen aan te leggen. Het gaat om drie leidingen van ieder circa 1,5 kilometer met een doorsnede van twee meter tien (Ø2100 mm).

Locatie

Het nieuwe waterinnamestation komt aan de oostzijde van het spaarbekken De Gijster, deze is gepland aan de oever van de Bergsche Maas. Hier kan op de gewenste diepte Maaswater met een zo constant mogelijke waterkwaliteit ingenomen worden. De stabiele kwaliteit zorgt ervoor dat minder inspanningen nodig zijn en daardoor ook minder energie nodig is om het water te zuiveren. Daarnaast wordt de impact van de werkzaamheden beperkt op de natuur door te bouwen aan de Maasoever in plaats van bij de Biesboschkreken. Na de aanleg krijgt het gehele gebied weer de oorspronkelijke natuurfunctie.

Het huidige innamepompstation ligt bij het Gat van Kerksloot, aan de zuidwestzijde van het bekken. Dit station is in de huidige situatie zowel een inname- als doorvoerstation. Deze pompt water van het bekken De Gijster naar het bekken Honderd en Dertig. Het station blijft bestaan en zal zijn oorspronkelijke functie als doorvoerstation en noodinnamestation behouden.

Planning

De werkzaamheden voor de bouw van het waterinnamepompstation zijn in november 2018 gestart. Vanaf 2021 kan WBB het nieuwe innamepompstation volledig inzetten voor een optimale selectieve inname van Maaswater.