Werkzaamheden: nut en noodzaak

In de drie spaarbekkens in het Nationale Park de Biesbosch is oppervlaktewater opgeslagen uit de Maas. Van dit rivierwater wordt – na een zorgvuldige zuivering – drink- en industriewater gemaakt voor Zuidwest-Nederland en Noord-Brabant. Evides Waterbedrijf gaat werken aan één van de spaarbekkens, De Gijster, om zo het spaarbekkensysteem voor te bereiden op de toekomst. Dankzij uitgebreid natuuronderzoek en afstemming met overheden en natuurbeheerders kunnen we dit werk uitvoeren met oog voor de omgeving, overlast zoveel mogelijk beperken en past het innamepompstation in het landschap. Om de werkzaamheden rond onze spaarbekkens goed uit te kunnen voeren, zijn verschillende formele procedures gestart. De doorlooptijd hiervan varieert, waardoor het nog niet bekend is wanneer het feitelijke werk start.

Toekomstbestendig spaarbekkensysteem

Ons klimaat verandert. Het Deltaprogramma Zoetwater verwacht in de toekomst:
• een steeds grotere vraag naar drink- en industriewater;
• lagere afvoeren van Maaswater door langere droge perioden, hoge afvoeren bij veel regenval;
• een lagere kwaliteit van het rivierwater.

Om ons hierop voor te bereiden, starten we met de bouw van een nieuw innamepompstation met grotere pompcapaciteit bij het spaarbekken De Gijster. Dit past binnen de doelstellingen van het Deltaprogramma Zoetwater. Het innamepompstation is gepland aan de oever van de Bergsche Maas, waarbij rivierwater via ondergrondse leidingen naar De Gijster gaat. Daarnaast wordt dit bekken op ondiepe gedeelten verder uitgediept om de waterkwaliteit van het bekkenwater verder te vergroten.

Bekijk het filmpje van de Deltacommissaris voor meer achtergrondinformatie over het Deltaprogramma.

brabantwater evides wbb